Reklamácie

 

VŠEOBECNÉ ZÁRUČNÉ PODMIENKY

I.  Záruka

Záruka sa vzťahuje na všetky elektrické spotrebiče. Ak sa na zakúpenom výrobku prejaví chyba, má občan právo túto chybu reklamovať. Opotrebovanie charakteristické pre daný materiál, alebo použitie sa nepovažuje za chybu. Podmienkou pre uplatnenie reklamácie je, aby bola uplatnená v záručnej lehote.

Záruka na tento výrobok je stanovená na 24 mesiacov odo dňa predaja spotrebiteľovi. Doba záruky sa predlžuje o dobu, počas ktorej bol výrobok v záručnej oprave a nemohol byť v čase trvania záruky používaný.

Ak dôjde k výmene výrobku začne plynúť záručná doba znova od prevzatia nového výrobku.

 

II.  Upozornenie pre spotrebiteľa

Obchodná organizácia je povinná pri predaji výrobok vybaliť, preukázať jeho kompletnosť a neporušenosť.

Prípadné dodatočné reklamácie na mechanické poškodenie výrobku a jeho kompletnosť nebudú uznané.

Spotrebiteľ je povinný počas trvania doby záruky si uschovať tento záručný list a doklad o zaplatení výrobku. Akékoľvek úpravy na výrobku počas záručnej doby nie sú povolené.

Zariadenie je možné používať iba v zmysle návodu na použitie.

Nedodržanie týchto skutočností má za následok zánik záruky!

Záruka je neprevoditeľná v prípade opätovného predaja zariadenia mimo predchádzajúceho súhlasu.

 

III.  Spôsob vykonania reklamácie

Ak ide o chybu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný chybu bez zbytočného odkladu odstrániť. Ak výrobok nebol ešte použitý, môže kupujúci namiesto odstránenia chyby požadovať výmenu výrobku, alebo ak sa chyba týka len súčasti výrobku, výmenu súčasti. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia chyby vymeniť chybný výrobok za bezchybný. Ak ide o chybu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa výrobok mohol riadne užívať ako výrobok bez chyby, má kupujúci právo na výmenu výrobku alebo má právo od kúpy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné chyby, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa chyby po oprave alebo pre väčší počet chýb výrobok riadne užívať. Ak ide o neodstrániteľné chyby, má kupujúci právo na zľavu z ceny výrobku.

Predávajúci alebo ním poverený pracovník rozhodne o reklamácií ihneď, v zložitých prípadoch do troch pracovných dní. Do tejto lehoty sa nezapočítava čas potrebný na odborné posúdenie chyby. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní.

 

IV.  Záručné opravy

Opravy v záručnej a pozáručnej dobe vykonáva KLIMAVEX a.s. resp. ním poverená záručná opravovňa.

Bezplatná oprava bude uskutočnená v záručnej dobe po predložení správne a úplne vyplneného záručného listu, alebo dokladu o nákupe.

 

V.  Záruka sa nevzťahuje na závady spôsobené :

- mechanickým poškodením dopravou a nešetrným zaobchádzaním

- nesprávnym použitím

- nevhodným elektrickým zapojením

- nevhodným elektrickým napätím

- znečistením a zanedbanouúdržbou

- použitím nevhodného príslušenstva

- neodvratnou udalosťou (živelnou pohromou)

- inými neodbornými zásahmi

 

VI.  Protokol :

    - v prípade, že ste si výrobok zakúpili cez náš e-shop, vypíšte prosím SERVISNÝ PROTOKOL a zašlite spolu s     výrobokom na adresu uvedenú nižšie, prípade doručte do našich pobočiek v BA alebo KE.

VII.  Adresa záručnej opravovne :

KLIMAVEX a.s., Mánesova 11, 040 11 Košice

T: 055/644 05 05

F: 055/644 05 06

E-mail: klimavex@klimavex.sk

 

V Košiciach, 1.4.2011

Dokumenty na stiahnutie